Reklama
"Z?ota Lira"
Mi?dzynarodowy Festiwal Orkiestr D?tych "Z?ota Lira" zainicjowany zosta? w 1991 roku przez Mariana Wolnego, dyrygenta Miejskiej Orkiestry D?tej "Rybnik" oraz komitet organizacyjny w sk?adzie: prof. Jan Langosz /W?ochy/, Józef Ratajczak /Belgia/ i Wojciech Bronowski /dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury/.

Po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Józefa Makosza formu?y Festiwalu, hejna? MFOD "Z?ota Lira" autorstwa kompozytora Józefa Szwedy, zabrzmia? po raz pierwszy na rybnickim rynku w 1992 roku.

Od pierwszych edycji rybnicki Festiwal zaznaczy? swój ponad lokalny charakter. Orkiestry i towarzysz?ce im ma?oretki z wielkim powodzeniem wyst?powa?y i by?y oklaskiwane mi?dzy innymi w Katowicach, Zabrzu, D?browie Górniczej, Tarnowskich Górach, Mys?owicach, Siemianowicach, Gliwicach, Knurowie, Rudzie ?l?skiej, Chorzowie, Bytomiu, Wodzis?awiu ?l?skim, Pszowie, ?orach, Jastrz?biu, Raciborzu, Radlinie, ?wierklanach, ?aziskach Górnych, Rogowach, Be?ku, Rydu?towach, Pyskowicach i wielu innych miastach województwa ?l?skiego.

W wyniku wspó?pracy Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach i Centrum Kultury w Ostrawie od 2006 roku koncerty pod has?em „Z?otej Liry” odbywaj? si? równie? na terenie czeskiego miasta Ostrawa.

Podsumowanie dotychczasowych 24 edycji Festiwalu to naprawd? imponuj?ce liczby:
ponad 350 orkiestr d?tych,
ponad 300 zespo?ów tanecznych,
prawie 700 koncertów,
ponad 80.00 tysi?cy widzów,
reprezentacja 3 kontynentów.

Uczestnikami Festiwalu by?y orkiestry i grupy ma?oretek m.in. z Austrii, Belgii, Bia?orusi, Bu?garii, Chin, Czech, Grecji, Holandii, Litwy, Niemiec, Rumunii, S?owacji, Szwajcarii, Ukrainy, W?och, W?gier, Danii, Rosji, USA, Malty, Irlandii Pó?nocnej, Hiszpanii, Chorwacji, Francji i Polski.
Sponsorzy: